Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 1

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

 1. bo… k 4 .hell…
 2. p…n 5. r…ler
 3. n…me 6. t….n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau:

 1. What…….your name?
 2. My……is Hoa.
 3. How ……you?
 4. I……fine. Thank you.
 5. What…..this?
 6. It is….book.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

 1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………

 1. Nam / is / My / name.

………………………………………………………………………………………

 1. is / this / What?

………………………………………………………………………………………

 1. pen / It / a / is.

………………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết câu trả lời dùng từ gợi ý trong ngoặc.

 1. What is your name? (Lan).

………………………………………………………………………………………

 1. What is this? (a pencil).

………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hoàn thành hội thoại

Benny       see              name’s             please             too              I’m                fine

bye           like               Good                Here               you            thank            you’re

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

 1. My________Sue

________morning, Sue.

 1. How are _______?

_______,thank you.

 1. A book._______you.

_________welcome.

 1. Good-_____!

______ you tomorrow!

 1. Cookies,_______.

______ you are.

 1. I_____pink.

Me,______

 

dangthuytrangns1@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *