TIỀM LỰC QUÂN SỰ, AN NINH

 

TIỀM LỰC QUÂN SỰ , AN NINH

  1. Khái niệm

Tiềm lực quốc phòng-an ninh (QP-AN) là tổng thể mọi “khả năng” về vật chất và tinh thần có thể huy động từ mọi lĩnh vực trong nước và ngoài nước. Nó phải dựa vào toàn bộ sức mạnh quốc gia. Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Điều đó chỉ có được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành ý thức đầy đủ được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Ngày nay, nhiệm vụ QP-AN, không chỉ nhằm chống “thù trong, giặc ngoài” như trước, mà còn chuẩn bị phòng, chống các mối đe dọa phi truyền thống như: khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, các biến cố của thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần…), gây ra những thiệt hại lớn cho quốc gia, dân tộc. Vậy, để giải cứu và xử lý kịp thời những hậu quả do các biến cố gây ra phải dựa vào tiềm lực mọi mặt của quốc gia, dân tộc; trong đó, các lực lượng vũ trang là nòng cốt. Hiện nay, “an ninh sinh thái” đã được nhiều nước xem là bộ phận cấu thành của nền an ninh quốc gia.

  • Tiềm lực QP-AN là: tổng thể những sức mạnh có thể huy động vào việc khắc phục mọi biến cố do thiên tai-địch họa gây ra cho một quốc gia, dân tộc, nhằm giữ vững môi trường hoà bình ổn định cho đất nước liên tục phát triển về mọi mặt.
  • Tiềm lực quân sự an ninh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là khả năng về vật chất và tinh thần có thể huy động tạo thành sức mạnh cho nhiệm vụ quân sự, an ninh cho chiến tranh

 

2.Biểu hiện:

Khả năng duy trì và không ngừng phát triển trình độ sẵn sàng chiến đấu
Tiềm lực quân sự, an ninh là nhân tố cơ bản, là biểu hiện tập trung, trực tiếp sức mạnh quân sự, an ninh để bảo vệ Tổ Quốc trong mọi tình huống.

– Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố tiềm lực và sức mạnh QPAN trên từng địa bàn, địa phương, nhất là các vùng biển, đảo. Các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài trong xây dựng TLQP. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chọn bước đi và giải pháp thích hợp tạo sự phát triển bền vững.

– Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH và củng cố QPAN trên từng địa bàn, nhất là vùng biển, đảo. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế biển, gắn với tăng cường củng cố QPAN, tăng cường TLQP trên vùng biển, đảo.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, đặc biệt là vùng biển, đảo gắn với giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tăng cường tiềm lực kinh tế làm sơ sở cho tiềm lực quân sự. Từng bước đổi mới, hiện đại hoá các cơ sở sản xuất quân sự, công nghiệp quốc phòng để góp phần tăng cường TLQP. Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc trên từng hướng, từng địa phương có biển và từng huyện đảo.

– Nâng cao khả năng huy động TLQP thông qua các biện pháp như hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến huy động TLQP; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý TLQP, sẵn sàng huy động bảo đảm cho tác chiến. Trong đó cần quan tâm đến các nội dung như: mở rộng phạm vi, quy mô xây dựng lực lượng chuẩn bị động viên, chú trọng xây dựng lực lượng chuẩn bị động viên công nghiệp, động viên các ngành, lĩnh vực KT-XH khác. Coi trọng xây dựng cơ chế chuyển hoá nhanh từ lực ẩn sang lực hiện diện của TLQP.

– Nghiên cứu chính sách “đan xen lợi ích giữa các đối tác, các nước trong quan hệ thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn: xuyên quốc gia, siêu quốc gia” nhằm tạo sự cạnh tranh lợi ích của các đối tác thuộc các quốc gia, khu vực khác nhau tại thị trường nước ta, có lợi cho môi trường kinh doanh và QPAN của Việt Nam. Chính sách này có thể vừa gắn kết lợi ích kinh tế của các nước với thị trường nước ta, vừa tạo ra sự cạnh tranh, chế ước lẫn nhau có lợi cho phát triển kinh tế, tăng cường TLQP, qua đó góp phần tăng cường thế trận phòng thủ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia vùng biển, đảo trong tình hình mới.

 

3.Nội dung

  • Thứ nhất là tiềm lực kinh tế: “khả năng” về kinh tế có thể huy động để phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn phải tính đến khả năng có thể huy động nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có yêu cầu phát triển nền QP-AN vững mạnh.
  • Thứ hai là tiềm lực chính trị-tinh thần: khả năng về chính trị-tinh thần của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, có thể huy động để vượt qua mọi thử thách do thiên tai, địch họa gây ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, QP-AN trong mọi tình huống.
  • Thứ ba là tiềm lực quân sự, an ninh: toàn bộ khả năng về vật chất, tinh thần có thể huy động để tạo thành sức mạnh phục vụ cho những nhiệm vụ mang tính quân sự trong hoạt động QP-AN có quy mô toàn cục (như chống chiến tranh xâm lược, chống bạo loạn vũ trang, nội chiến…)
  • Thứ tư là tiềm lực khoa học và công nghệ: khả năng của mọi ngành khoa học từ công nghệ kỹ thuật, khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội-nhân văn có thể huy động vào nhiệm vụ quân sự, QP-AN thời bình cũng như những biến cố trọng đại từ cục bộ đến toàn cục.

 

4.Vai trò:

Tiềm lực về quân sự an ninh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu thự hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của quốc gia.

+ Công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện,gắn quá trình CNH-HĐH đất nước với quá trình tăng cường vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang nhân dân.Đây là bước chạy đà quân sự cần thiết. giúp quân đội của chúng ta nói riêng và sức mạnh quân sự của cả đát nước nói chung bắt kịp với thế giới.Trên thế giới có những thuật ngữ như “ chạy đua vũ trang” hình thức của hoạt động này khác giống với công tác xây dựng lực lượng, trang bị vũ trang cho các lực lượng cũ trang ở nước ta, tuy nhiên Đảng và chính phủ đã có những chủ chương đường lối cụ thể, rỏ ràng, cho thấy Việt Nam chỉ sản xuất vũ khí chiến tranh, tăng cường vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân với mục đích hòa bình, gia tăng sức mạnh quân sự để tự bảo vệ nền hòa bình dân tộc, trước các mối đe dọa bùng nổ chiến tranh chứ hoàn toàn không có ý muốn gây chiến với bất kìa quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Đây là một chủ chương vô cùng sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta, vì bên cạnh việc dựa trên nghệ thuật quân sự tài tình, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thằng mạnh, thì lịch sử đòi lại độc lập dân tộc cũng không thể thiếu được các loại hỏa lực, khí tài phục vụ cho chiến tranh nên việc tăng cường tiềm lực về quân sự là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết kể cả trong thời bình.

+ Đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.Điều này giúp cho lực lượng vũ trang nhân dân của đất nước ta luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu khi có chiến tranh nổ ra, không bị bất ngờ cũng như chậm chễ trong việc triển khai lực lượng ứng biến với các nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra

+ Bố trí lực lượng luôn đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho đất nước về mọi mặt,sẵn sàng động viên thời chiến. Tiềm lực về quân sự an ninh của nước ta không chỉ nằm ở lực lượng vũ trang nhân dân hiện có, lượng khí tài,con người đang phục vụ cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân mà còn nằm ở lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng nhân dân có thể cầm súng khi có chiến tranh nổ ra, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng, sức mạnh quân sự nước ta được đánh giá cực kì cao trên trường quốc tế.

+ Sức mạnh quân sự an ninh của một quốc gia hội tụ bởi rất nhiều yếu tố, nhưng những yếu tốt cốt yêu quan trọng nhất vẫn là sức mạnh về vũ khí và sức mạnh về tinh thần chiến đấu. Chính vì vậy muốn xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh thì việc tăng cường sức mạnh quân sự, an ninh quốc phòng chính là lòng cốt, nó là nền móng cho sự vững chắc của nền hòa bình quốc gia

5.Một số biện pháp:

– Tăng c­ường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

– Tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng, sự  quản lý của Nhà n­ước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh.

– Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an.

-Nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên

 

Tên: Nguyễn Thị Hải Anh-Email: nguyenthihaianh8498@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *