Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án) – Phần 1

Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án) – Phần 1


Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án) – Phần 1

BÀI TẬP PHÁT ÂM VÀ TRỌNG ÂM CÓ ĐÁP ÁN
PRONUNCIATION
Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại.

Exercise 1

1. A. rough       B. sum                C. utter         D. union

2. A. noon        B. tool                  C. blood      D. spoon

3. A. chemist    B. chicken           C. church     D. century

4. A. thought     B. tough             C. taught      D. bought

5. A. pleasure   B. heat               C. meat        D. feed

6. A. chalk        B. champagne    C. machine   D. ship

7. A. knit           B. hide                 C. tide          D. fly

8. A. put           B. could                C. push        D. moon

9. A. how         B. town                 C. power      D. slow

10. A. talked     B. naked              C. asked       D. liked

Đáp án: EX 1
1. d   2. c   3. a   4. b   5. a

6. a   7. a   8. d   9. d    10. b

Exercise 2

1. A. hear           B. clear          C. bear           D. ear

2. A. heat            B. great          C. beat          D. break

3. A. blood          B. pool            C. food          D. tool

4. A. university    B. unique        C. unit           D. undo

5. A. mouse         B. could         C. would        D. put

6. A. faithful         B. failure          C. fairly        D. fainted

7. A. course         B. court           C. pour          D. courage

8. A. worked        B. stopped      C. forced        D. wanted

9. A. new             B. sew              C. few           D. nephew

10. A. sun            B. sure              C. success    D. sort

Đáp án: EX 2
1. c   2. b    3. a   4. d    5. a

6. c   7. d    8. d    9. b    10. b

Exercise 3

1. A. month       B. much           C. come           D. home

2. A. wood        B. food             C. look            D. foot

3. A. post          B. though         C. how             D. clothes

4. A. beard        B. bird              C. learn            D. turn

5. A. false          B. laugh           C. glass            D. after

6. A. camp         B. Lamp           C. cupboard     D. apart

7. A. genetics     B. generate      C. kennel         D. gentle

8. A. cleanse      B. please          C. treat             D. retreat

9. A. mechanic    B. machinery    C. chemist        D. cholera

10. A. thank         B. band            C. complain     D. insert

Đáp án: EX 3
1. d  2. b   3. c   4. a   5. a
6. c  7. a   8. a    9. b   10. a

Exercise 4

1. A. grammar       B. damage     C. mammal     D. drama

2. A. both              B. tenth           C. Myth          D. with

3. A. gate              B. gem            C. gaze          D. gaudy

4. A. thus              B. thumb         C. sympathy    D. then

5. A. lays               B. says           C. stays           D. plays

6. A. scholarship   B. chaos         C. cherish         D. chorus

7. A. sign               B. minor         C. rival              D. trivial

8. A. message       B. privilege     C. college         D. collage

9. A. beard            B. rehearse     C. hearsay        D.endearment

10. A. dynamic       B. typical        C. cynicism      D. hypocrite

Đáp án: EX 4
1. d  2. d   3. b   4. d  5. b
6. c   7. d  8. d   9. b  10. a

Exercise 5

1. A. candy        B. sandy         C. many          D. handy

2. A. earning     B. learning      C. searching     D. clearing

3. A. waited       B. mended      C. naked          D. faced

4. A. given         B. risen           C. ridden          D. whiten

5. A. cough        B. tough         C. rough           D. enough

6. A. accident     B. jazz           C. stamps         D. watch

7. A. this             B. thick          C. maths          D. thin

8. A. gas             B. gain          C. germ            D. goods

9. A. bought        B. nought       C. plough         D. thought

10. A. spear        B. gear           C. fear  D. pear

Đáp án: EX 5
1. c  2. d   3. d   4. d   5. a

6. d   7. a   8. c  9. c   10. d

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Anh 9
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 9 năm 2021 – Trường THCS Tây Sơn – Phú Yên


Đọc thêm  Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh – Đề số 1 (Có đáp án)

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published.