Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án) – Phần 3

Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án) – Phần 3


Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh lớp 9 (Có đáp án) – Phần 3

BÀI TẬP PHÁT ÂM VÀ TRỌNG ÂM CÓ ĐÁP ÁN
PRONUNCIATION
Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại.

Exercise 11

1. A. pool        B. moon           C. food           D. foot

2. A. naked     B. beloved        C. helped       D. wicked

3. A. fatal        B. favour          C. fathom       D. famous

4. A. tomb        B. comb          C. dome         D. home

5. A. myth        B. with             C. both           D. tenth

6. A. south       B. truth             C. smooth      D. both

7. A. ticked       B. checked      C. booked      D. naked

8. A. chorus      B. cherish        C. chaos        D. scholar

9. A. chain        B. entertain      C. bargain      D. complain

10. A. food       B. blood            C. soon          D. moon

Đáp án EX 11
1. d  2. c   3. c   4. a   5. b
6. c   7. d   8. b   9. c  10. b

Exercise 12

1. A. about           B. amount      C. should        D. ground

2. A. saddle          B. case          C. chase         D. basement

3. A. drummer      B. future         C. number      D. umbrella

4. A. flame           B. fame           C. came          D. manner

5. A. darkness      B. warmth      C. market        D. remark

6. A. hunt              B. pullover     C. under         D. funny

7. A. book             B. floor           C. hook          D. cooker

8. A. figure           B. bright          C. fight            D. sight

9. A. over             B. rose            C. cover          D. chosen

10. A. baggage    B. village         C. manage      D. stage

Đáp án EX 12
1. c   2. a   3. b   4. d   5. b
6. b   7. b   8. a   9. c  10. d

Exercise 13

1. A. butter       B. put         C. sugar           D. push

2. A. few           B. new       C. threw           D. knew

3. A. pretty        B. get         C. send            D. well

4. A. grew        B. threw      C. knew            D. flew

5. A. close        B. chose     C. lose              D. rose

6. A. beard       B. fur           C. search         D. prefer

7. A. are           B. fair          C. there            D. wear

8. A. reliable     B. living       C. revival          D. final

9. A. hasty       B. nasty        C. tasty             D. wastage

10. A. bead       B. read        C. dead              D. recede

Đáp án EX 13
1. a   2. c   3. a    4. c    5. c
6. a   7. a   8. b   9. b   10. c

Exercise 14

1. A. nature        B. change         C. gravity        D. basis

2. A. discipline    B. vision           C. cylinder        D. muscle

3. A. office          B. promise        C. service        D. expertise

4. A. suitable       B. biscuit          C. guilty            D. building

5. A. patient        B. crescent       C. ancient       D. machine

6. A. physical      B. mythology    C. rhythmic     D. psychology

7. A. bury            B. friendly          C. pretty          D. pleasant

8. A. chorus         B. cherish         C. chaos         D. scholarship

9. A. creature       B. decent         C. league        D. menace

10. A. danger      B. angel            C. anger          D. magic

Đáp án EX 14
1. c   2. b   3. d   4. a   5. b
6. d   7. c   8. b   9. d   10. c

Exercise 15

1. A. pleasure         B. sound        C. same              D. best

2. A. foot                B. pool            C. moon              D. food

3. A. birth               B. their            C. myth               D. fifth

4. A. trays               B. says           C. bays               D. days

5. A. companion    B. company     C. comparison     D. compartment

6. A. naked             B. wicked       C. beloved           D. confused

7. A. plumber          B. doubt         C. debt                 D. herbage

8. A. clothes           B. gone           C. drove               D. ghost

9. A. hear               B. clear           C. swear               D. ear

10. A. heat             B. great           C. beat                  D. beak

Đáp án EX 15
1. a   2. a   3. b   4. b   5. b
6. d   7. d   8. b   9. c  10. b

Xem thêm:
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 9 năm 2021 – Trường THCS Tây Sơn – Phú Yên
Đề thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 môn tiếng Anh của Sở GD&ĐT Hà Nội


Đọc thêm  Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh – Đề số 6 (Có đáp án)

Sách Học Tập

Thư viện sách học tập gôm các tài liệu, các cuốn sách hay, sách học sách GK được sưu tầm từ nhiều nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *